Truyền thông

Bài viết tiêu biểu về chương trình tôn vinh “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng" năm 2011
 
- http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ton-vinh-100-san-pham-dich-vu-viet-nam-duoc-tin-dung-nam-2011-1325131237.htm
- http://www.vietnamplus.vn/ton-vinh-100-san-pham-dich-vu-viet-duoc-tin-dung/121735.vnp
- http://www.dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=495974
- http://www.baomoi.com/Ton-vinh-100-san-pham-dich-vu-Viet-Nam-duoc-tin-dung/c/7606924.epi
 
Bài viết tiêu biểu về chương trình tôn vinh “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng" năm 2014
 
- http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Ton-vinh-San-pham-dich-vu-Viet-Nam-duoc-tin-dung/206913.vgp
- http://www.npa.org.vn/Home/Tin-tuc-su-kien/2455/Le-trao-giai-thuong-San-pham-dich-vu-Viet-Nam-duoc-tin-dung-lan-thu-II-2014-va-ton-vinh-Nha-lanh-dao-xuat-sac-nam-2014
- http://vovworld.vn/vi-vn/Tieu-diem/Ton-vinh-san-pham-dich-vu-Viet-Nam-duoc-tin-dung/265210.vov
- http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/noidung/lienketquangcao/Lists/NguoiVNDungHangVN//View_Detail.aspx?ItemID=20